Målsetting
Vår målsetting er å tilby et hjem til de som ikke har behov for innleggelse i psykiatrisk sykehus eller som ikke kan klare seg alene i egen bolig. Vi skal, så langt det er mulig, forsøke å føre pasienten tilbake til et annet tilbud innen 1. linjetjenesten. Vi legger derfor stor vekt på å utvikle pasientenes ressurser både personlig og sosialt.

Historikk
Solstad bo- og omsorgssenter AS ligger på Røyse i Hole kommune. Institusjonen ble bygget i 1959 og åpnet i april 1960 med plass til 22 pasienter. Antallet ble senere redusert til 19. i 2003 tok vi i bruk et nytt bygg med plass til 5 beboere, og i 2005 ble tilbudet ytterligere utvidet med 5 plasser. I dag kan vi tilby 25 enerom, 5 av disse har eget bad og toalett.

Fra 1960 til 2003 hadde institusjonen driftsavtale med Oslo kommune. Fra 2004 tilbyr og selger vi plasser innenfor psykiatri til alle landets kommuner og bydeler i Oslo, som mangler slikt boligtilbud.

Hvem er vi?
Solstad bo- og omsorgssenter AS er en privateid institusjon med “boform for heldøgns omsorg og pleie”. Vi gir psykiatriske langtidspasienter et tilbud om pleie og omsorg innenfor 1. linjetjenesten. Vi har lang erfaring i pleie og omsorg av mennesker med kroniske psykiske lidelser. Vi har også erfaring med dobbeltdiagnoser.

Solstad har ingen dagpasienter.

Solstad legger stor vekt på faglig kompetanse. I staben har vi sykepleiere, psykiatriske sykepleiere, hjelpepleiere med og uten videreutdanning innenfor psykiatri, miljøterapeut, sosionom og omsorgsarbeidere.

Institusjonen har 42 fast ansatte, fordelt på 34,8 årsverk. 
    Solstad bo og omsorgssenter. Tlf. 32 16 00 30 | Faks. 32 16 00 33