Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Våre arbeidsmetoder bygger på et humanistisk grunnsyn, med hovedvekt på metodene miljøterapi, salutogenese og recovery.

Det anerkjennende prinsippet står sterkt som ledende i vårt arbeid. Det anerkjennende prinsippet legger bla vekt på at den enkelte bruker skal lyttes til, bli tatt på alvor, bli behandlet med respekt og føle seg trygg og ivaretatt i hverdagen. Relasjonsbygging er svært viktig i denne sammenheng.

Vi tar utgangspunkt i en helhetstenkning, der flere faktorer er viktige med tanke på å oppnå symptommestring og funksjonsbedring hos den enkelte bruker.

Recovery – bedringsprosessen til den enkelte bruker, vil være svært forskjellig, og preget av hva den enkelte bruker selv mener er bedring i forhold til sin situasjon.

Aktiv miljøterapi hvor strukturen, rutiner, fysisk aktivitet og gode opplevelser preger hverdagen. Hver bruker har sin egen individuelle plan/pleieplan/aktivitetsplan.

Salutogenese med fokus på hva som fremmer helse, og hvor fokuset er å se hva som gir brukerne økt mestring og velvære.

Vi har fokus på at brukerne skal få i seg sunn og ernæringsmessig god mat, da dette er viktig med tanke på helhetlig og god helse, både psykisk og fysisk. Brukere som lager egen mat, motiveres til å velge sunn mat. De brukerne som ikke klare å lage mat selv, får mat fra vårt eget kjøkken, som lager det meste av maten fra grunnen av, bruker rene produkter av fisk, kjøtt og bruker mye frukt og grønt. Brukere som har behov for veiledning og tilrettelegging ift ernæring, vil få tett oppfølging av sin primærkontakt og kokk.

Det legges vekt på at bruker skal ha aktiviteter og planer de ønsker selv, og som de kan klare å mestre. Personalet har fokus på å la brukerne få tid til å mestre de aktivitetene de har på sin plan. Personalet jobber også ut i fra en tanke om at de har et ansvar for å sikre grunnleggende behov hos brukerne, og respektere den enkeltes selvbestemmelsesrett.

Vi tenker trygghet og forutsigbarhet i alle våre tilbud om aktiviteter, i tillegg har vi fokus på bedring ift fysisk og psykisk helse. Brukerne har mulighet til å være med å bestemme hva de ønsker å være med på, så deres bestemmelsesrett ivaretas også.

Hver beboer har en primærkontakt, som i samarbeid med beboer utarbeider planer etter behov og ønsker.  Alle brukere oppfordres til å ha en aktivitetsplan med fysisk aktivitet i løpet av uken.

Hver bruker får sin egen aktivitetsplan tilpasset funksjonsnivå. Denne skal være tilgjengelig på bruker sitt rom, slik at aktivitetene til enhver tid er kjent for brukeren selv og personalet. På den måten blir hverdagen forutsigbar. Aktuelle aktiviteter kan være alt fra å ivareta personlig hygiene, vaske rommet selv, vaske klær, lage mat, fysisk aktivitet, skole eller annen fast aktivitet.

For å fremme god helse, har vi stort fokus på elementære behov som personlig hygiene og ernæring for den enkelte.

For å kunne utvikle brukerens sosiale ferdigheter, har vi fokus på å danne et sosialt miljø i boligen.

Vi har aktiviteter som felles treninger, felles turer, hytteturer, bowling, dagsturer, arrangement i arbeidsstue og i andre avdelinger/boliger tilknyttet Solbo.

I tillegg oppsøker vi svømmehall, tilbyr hesteterapi, arrangementer i Ringerike kommune som noen eksempler på å delta på aktiviteter ute i samfunnet. Dette gjøres i samarbeid og etter avtale med bruker.

Kontakt med pårørende er noe primærkontaktene har ansvar for. Det tilrettelegges for besøk i boligen eller hjemmebesøk, dersom dette er mulig og ønskelig for begge parter. Hver vår arrangerer vi familiefest hvor venner og familie inviteres til middag, kaker og felles arrangement.

 

Hvordan søke plass?

Plass søkes om gjennom kommunen du bor i.

Kontakt oss